Home PageObchodné podmienky

Obchodné podmienky

  • Facebook
  • Google Plus
  • Email
  • Print

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ertex, s.r.o.

pre nákupný portál – eshop  www.dizajnovedekoracie.sk

.

1.   Úvodné ustanovenia

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka (ďalej len „VOP“ ) a určujú  obsah obchodných vzťahov Predávajúceho so svojimi Spotrebiteľmi, ktorý prevádzkuje obchodný systém (nákupný portál – eshop) na internetovej stránke www.dizajnovedekoracie.sk, pokiaľ sa v rámci realizácie konkrétneho obchodu písomne nedohodnú Spotrebiteľ s Predávajúcim inak.

.

2.   Definícia pojmov

2.1.  „Predávajúci“ – znamená spoločnosť Ertex, s.r.o., so sídlom na ulici Štúrova 3520/20, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 766 696, registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51331/L .

2.2.  „Spotrebiteľ“ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Ertex, s.r.o. a to predovšetkým vo forme odoslania objednávky prostredníctvom nákupného portálu – eshopu alebo prostredníctvom emailu na adresu ertex@ertex.sk.

2.3.  „Objednávka“   – objednávkový list (formulár), ktorým Spotrebiteľ u Predávajúceho záväzne objednáva Tovar a to buď odoslaním elektronicky cez nákupný portál – eshop alebo e-mailom na adresu ertex@ertex.sk.

2.4.  „Tovar“ – znamená všetok tovar, ktorý Predávajúci ponúka Spotrebiteľovi v nákupnom portáli – eshope.

2.5.  „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Z.z. ,Obchodný zákonník, v platnom znení.

2.6.  „Cenník“ – je platný aktuálny jednotkový cenník Tovaru Predávajúceho, ktorý je dostupný na web stránke spoločnosti www.dizajnovedekopracie.sk alebo dostupný vo forme produktového katalógu Predávajúceho.

2.7.  „Obchodný systém“ – nákupný portál – eshop je internetový obchod zriadený a vedený na internetovej stránke www.dizajnovedekoracie.sk poskytujúci Tovar s uvedením jeho jednotkovej ceny, kde Spotrebiteľ objednáva Tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s Predávajúcim elektronicky odoslaním vyplnenej Objednávky.

.

3.   Všeobecné ustanovenia

3.1.  Predmetom obchodnej činnosti Predávajúceho v rozsahu týchto VOP je realizácia predaja a dodávok Tovaru (bytových doplnkov a dekorácií) záväzne písomne objednaných Spotrebiteľom. Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti Ertex, s.r.o. je možné získať na web stránke spoločnosti: www.dizajnovedekoracie.sk.

3.2.  Obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je určený dohodnutými podmienkami v rámci realizácie konkrétneho obchodného prípadu (schválená Objednávka), týmito VOP a príslušnými ustanoveniami ObZ o kúpnej zmluve.

.

4.   Objednávka (zmluva)

4.1.  Spotrebiteľ objednáva Tovar Predávajúceho prostredníctvom nákupného portálu – eshopu na www.dizajnovedekoracie.sk, prípadne emailom na ertex@ertex.sk. Spotrebiteľ si vyberie Tovar z ponuky a vloží ho do košíka. Potom prejde procesom objednávky. Takto vykonaná Objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom   č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Spotrebiteľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Pred odoslaním Objednávky Spotrebiteľom sú v nákupnom portáli – eshope a v týchto VOP Spotrebiteľovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ prejavuje súhlas s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu so znením VOP pred odoslaním Objednávky v nákupnom portal – eshope Predávajúceho.

4.2.  Pri každej Objednávke musí Spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (Objednávka prostredníctvom eshopu túto podmienku vypĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Ak Predávajúci nebude môcť spracovať Objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je Objednávka považovaná za platnú a záväznú.

4.3.  Po doručení Objednávky bude táto Objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Do 24 hodín bude na email Spotrebiteľa zaslané potvrdenie Objednávky, v ktorom budú uvedené detailné informácie o objednanom tovare:  konečná cena, spôsob úhrady, spôsob dopravy. V prípade, že Tovar nie je na sklade, informuje Predávajúci Spotrebiteľa o dátume jeho naskladnenia.  Od tohto termínu je Objednávka pre Spotrebiteľa záväzná.

4.4.  Spotrebiteľ má právo stornovať Objednávku bez poplatku do 24 hodín od potvrdenia Objednávky.  Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na ertex@ertex.sk). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenie vybavovania Objednávky.

.

5.   Cena Tovaru a služieb

5.1.  Cena uvedená v Cenníku zahŕňa aj príslušnú sadzbu DPH.

5.2.  Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

5.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu Cenníka s tým, že nové znenie Cenníka bude platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na web stránke spoločnosti.

5.4.  Predávajúci má vyhradené právo dohodnúť so Spotrebiteľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnom obchode bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

5.5.  Cenníková cena Tovaru a služieb nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku Spotrebiteľovi. Náklady spojené s dopravou Tovaru budú účtované na faktúre Predávajúceho osobitnou kalkuláciou. Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu aj túto cenu dopravy Tovaru do miesta dodávky určenej Spotrebiteľom. Výška nákladov na dopravu je vždy súčasťou potvrdenia objednávky.

5.6.  Z ceny Tovaru má Predávajúci právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného Tovaru a podľa aktuálnej cenovej (obchodnej) politiky Predávajúceho. Spotrebiteľ nemá nárok na poskytnutie zľavy z ceny dodávky Tovaru, pokiaľ voči nemu eviduje Predávajúci pohľadávky po lehote splatnosti.

.

6.   Dodacie podmienky

6.1.  Dodanie Tovaru sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to osobným prevzatím Spotrebiteľom (jeho splnomocneným zástupcom) alebo odovzdaním na prepravu zmluvnému prepravcovi (Slovak Parcel Service). Všeobecným miestom dodania je adresa alebo sídlo Spotrebiteľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.2.  Termín dodania alebo odberu Tovaru je 48 hodín od potvrdenia Objednávky v prípade, že je Tovar na sklade. V prípade, že Tovar nie je skladom Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Spotrebiteľa o najbližšom možnom termíne dodania Tovaru.

6.3.  Pri použití zmluvného prepravcu sa Tovar aj faktúra odovzdajú prepravcovi. Tovar bude zabalený a zabezpečený proti poškodeniu. Spotrebiteľ je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste u prepravcu.

6.4.  Predávajúci je oprávnený plniť dodávky aj čiastočne a Spotrebiteľ je povinný čiastočné plnenie dodávky prevziať, pokiaľ celková hodnota dodávky Tovaru (bez dopravných nákladov) prekročí sumu 200,- EUR.

6.5.  Tovar sa považuje za dodaný od okamihu, kedy Predávajúci Spotrebiteľovi, jeho splnomocnenému zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie Tovaru počas prepravy). Tovar sa považuje za dodaný aj od okamihu, ak ho Spotrebiteľovi odmietne prevziať.

6.6.  Spotrebiteľ sa zaväzuje odobrať Tovar alebo jeho časti v dohodnutej lehote, inak najneskôr do 5 dní od písomnej alebo mailovej výzvy Predávajúceho k jeho prevzatiu.

6.7.  V prípade objednania prepravy Tovaru Predávajúcim, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu prepravné náklady v plnej výške, ktoré budú predmetom osobitnej kalkulácie na faktúre Predávajúceho.

.

7.   Platobné podmienky

7.1.  V prípade, že nebolo dohodnuté inak, sa úhrada kúpnej ceny a nákladov spojených s dodávkou Tovaru , vykonáva jednou z týchto variant spôsobu úhrad, ktorú si zvolí Spotrebiteľ v Objednávke Tovaru:

7.2.  100% bezhotovostná platba predom prevodom / vkladom na účet spoločnosti Ertex, s.r.o.

7.3.  Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za Tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

7.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo čiastočnej fakturácie za už dodaný Tovar za podmienok uvedených v týchto VOP.

7.5.  Len Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Spotrebiteľovi, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7.6.  Všeobecná splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Predávajúceho uvedeným na faktúre.

7.7.  Faktúra Predávajúceho bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

.

8.   Vlastníctvo Tovaru a prechod nebezpečenstva škody

8.1.  Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k Tovaru až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním Tovaru, na ktoré má Predávajúci nárok.

8.2.  Okamžikom prevzatia tovaru Spotrebiteľom, resp. dňom dodania Tovaru podľa VOP Spotrebiteľovi, jeho splnomocnenému zástupcovi alebo odovzdaním Tovaru prvému prepravcovi prechádza nebezpečenstvo straty, zničenia alebo poškodenia Tovaru z Predávajúceho na Spotrebiteľa.

8.3.  Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Spotrebiteľa, ktorý má Tovar v držbe, Spotrebiteľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný Tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako Tovar Predávajúceho.

.

9.   Sankcie

9.1.  Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, je Predávajúceho oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5% z kúpnej ceny Tovaru za každý jeden deň meškania platby a ak presiahne doba omeškania 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, zvyšuje sa úrok z omeškania na výšku 5% z kúpnej ceny Tovaru za každý ďalší deň omeškania platby až do zaplatenia.

9.2.  V prípade porušenia záväzku Spotrebiteľa prevziať riadne dodaný Tovar v určenej lehote alebo v prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia dodaného Tovaru, má Predávajúci právo od obchodu (zmluvy) odstúpiť a uplatniť si u Spotrebiteľa zmluvnú pokutu až do výšky 50% z celkovej ceny Tovaru (hodnoty obchodu).

.

10.  Odstúpenie od zmluvy

10.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a to iba v prípade celej objednávky, nie nepoužitého zvyšného Tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety tohto ustanovenia. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii Tovaru, Spotrebiteľa a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do miesta podnikania Predávajúceho, na adresu Ertex, s.r.o., Štúrova 3520/20, 031 01 Liptovský Mikuláš. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru znáša Spotrebiteľ. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy taktiež tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

10.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s Tovarom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Tovaru (návod na montáž, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od zmluvy podpísaná Spotrebiteľom.

10.3. V prípade vzniku škody na vrátenom Tovare Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

10.4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Spotrebiteľa, Predávajúci prevezme Tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej len „platby“) za Tovar vráti Spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodol na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

10.5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodávkou Tovaru alebo nemožnosť dodávky Tovaru aj v dôsledku a počas trvania skutočností vyššej moci, alebo v prípade kedy objednaný Tovar či služba už nie je v lehote požadovanej Spotrebiteľom na trhu dostupný. Predávajúci bude v takom prípade Spotrebiteľa informovať formou písomného oznámenia o týchto skutočnostiach, resp. náhradnom predĺženom termíne dodania Tovaru alebo o nemožnosti dodávky daného Tovaru vôbec, pričom Spotrebiteľovi v tomto prípade nevzniká voči Predávajúcemui žiadne právo na náhradu akejkoľvek škody.

10.6. Spotrebiteľ je povinný sa k skutočnostiam uvedeným v oznámení Predávajúceho podľa bodu 11.5. vyjadriť v lehote 3 dní odo dňa doručenia oznámenia, teda či súhlasí s náhradným termínom dodania Tovaru alebo žiada zrušiť celý obchod alebo jeho nezrealizovanú časť.

10.7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

10.7.1.   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

10.7.2.   predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

10.7.3.   predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.8. V prípade akceptovania požiadavky Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej ceny Objednávky.

10.9. V prípade, že sa Tovar už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bude neodkladne kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o náhrade za pôvodný Tovar. V prípade, že Spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 7 pracovných dní).

.

11.   Záručné a reklamačné podmienky

11.1.   Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych  predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ďalšími platnými právnymi predpismi.

11.2.   Na všetok predávaný Tovar, pokiaľ nie je určené pri Tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Zodpovednosť za škodu prechádza na Spotrebiteľa v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí Tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný Spotrebiteľ reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby. Spotrebiteľ má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má Spotrebiteľ právo na výmenu vadného Tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.  V prípade reklamácie je Spotrebiteľ povinný doručiť Tovar  na vlastné náklady na adresu  Predávajúceho: Ertex, s.r.o., Štúrova 3520/20, 031 01 Liptovský Mikuláš. Po obdržaní Tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je Predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť Spotrebiteľa s výsledkom reklamačného konania.

11.3.   Oprávnenie na záruku zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu, neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru, uplynutím záručnej doby Tovaru, v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením Tovaru, prevádzkovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením Tovaru zjavne nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom, na ktorý je Tovar určený. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené vyššou mocou a nesprávnym zaobchádzaním.

.

12.   Ochrana osobných údajov

12.1.   V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa zaväzujeme, že osobné údaje, ktoré poskytne Spotrebiteľ prostredníctvom objednávkového formulára nebudeme bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie Spotrebiteľa kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o Vašich nákupoch). Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Na spracovanie Vašich údajov používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý Váš údaj sa pred tým, ako je k nám odoslaný zakóduje.

…ako vidíte, môžete nám dôverovať! Spotrebiteľ svojou Objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely predaja Tovarov alebo poskytovania služieb na diaľku podľa zákona o ochrane osobných údajov.

.

13.   Záverečné ustanovenia

13.1.   Všetky písomnosti a právne úkony týkajúce sa zániku zmluvných vzťahov v rámci realizácie obchodov Predávajúceho s jednotlivými Spotrebiteľmi, vystavenie faktúr, daňových dokladov a dodacích listov musia byť v písomnej forme a musia byť doručené druhej strane buď osobne k rukám oprávnenej osoby druhej strany alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zmluvného prepravcu Predávajúceho alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu miesta bydliska či sídla druhej strany. Predávajúci a Spotrebiteľ sa tiež dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

13.2.   Ostatné písomnosti týkajúce sa vzniku, realizácie a zmeny zmluvných vzťahov v rámci realizácie obchodov Predávajúceho s jednotlivými Spotrebiteľmi a poskytovania súčinnosti, musia byť v písomnej forme. Pre zachovanie písomnej formy postačí aj ich zaslanie e-mailom (web formulár) na oficiálnu adresu alebo sídla druhej strany.

13.3.   Písomnosť zasielaná prostredníctvom pošty sa považuje za doručenú adresátovi dňom, keď ju prevzala oprávnená osoba adresáta alebo dňom odoprenia prevzatia takejto zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte.

13.4.   Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

13.5.   Predávajúci má výhradné právo tieto VOP zmeniť. Pre obchodné vzťahy a ich následky uzavreté pred dňom platnosti a účinnosti nového znenia VOP, platia ustanovenia predchádzajúceho znenia VOP.

13.6.   Spotrebiteľ vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením Objednávky sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.

13.7.   Tieto VOP sú platné dňom 1. septembra 2015 a účinné voči Odberateľom dňom ich zverejnenia na web stránke Dodávateľa.

.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 1. septembra 2015.

                                                                                                                                                                                                      Erik Marjovič,

                                                                                                konateľ spoločnosti Ertex, s.r.o.